Cost Ads
Tính Chi Phí & Hiệu Quả Quảng Cáo
Giới hạn: | Nâng cấp VIP
Chi phí quảng cáo trên Google được tính trên mỗi click chuột vào quảng cáo. Vui lòng cung cấp chi phí bạn muốn, chúng tôi sẽ tính hiệu quả quảng cáo cho bạn
Tính theo :
Tính hiệu quả
Số tiền
Số khách
Danh sách:
STT Domain Số tiền Khách thu được Ngày xem Trạng thái Action